> Palvelut > Verkkokauppa > Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 24.6.2019

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 30 artikla, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Indoor Group Oy/ Asko

Yhteystiedot
Kuninkaalantie 19, 01300 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Liia Kivinen
Indoor Group Oy
Puh. 01053 46600

3. Rekisterin nimi

Indoor Group Oy / Askon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen:

 1. Verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tarjouksiin, tilauksiin ja asiakasyhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan asiakkaan erillisellä suostumuksella käyttää tai luovuttaa sähköiseen tai muuten kohdennettuun markkinointiin.
 2. Tilausrekistereitä käytetään tarjouksiin, tilauksiin, toimituksiin, laskutuksiin ja niihin liittyvään asiakasyhteydenpitoon. Tieto voi olla siirretty verkkokaupasta tai asiakkaan myymälässä ilmoittama.
 3. Markkinointirekisteri tarkoittaa verkkopalvelujen asiakastietoja tai asiakkaan myymälässä markkinointia varten luovuttamia tietoja, joita voidaan käyttää Askon omaan markkinointiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Askon tietojärjestelmien ja palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupan asiakasrekisteri:

 • Rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoja varten
 • Käyttäjätiedot, kirjautumishistoria ml. IP-osoite, tallennettu ostoskori ja ostohistoria

Tilausrekisterit:

 • Rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoja varten
 • Asiointimyymälä
 • Tarjous, myyntitilaus- ja toimitustiedot, myymäläostos
 • Mahdollinen verkkokaupan tilausnumero
 • Mahdollinen maksusitoumus kaupungilta tai vastaavalta arkistoituna

Markkinointirekisteri:

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Suostumus sähköiseen markkinointiin
 • Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakastiedot saadaan rekisteröintilomakkeista ja muista rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Tilausrekisterien tiedot muodostuvat verkkokaupan ja myymälöiden järjestelmissä.

Markkinointirekisteriin sähköpostitietoja päivitetään Väestörekisteristä. Lisäksi markkinoinnin henkilötietoja saadaan Asko-ketjun sosiaalisen median palveluista kuten Facebookista ja Instagramista sekä Asko-ketjun järjestämistä kilpailuista. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tilaus- ja toimitustietoja välitetään toimituksia varten varastointi-, ajonsuunnittelu- ja kuljetuskumppaneille. Tilaustuotteen tapauksessa tietoja välitetään myös tavarantoimittajille. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalakien rajoissa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Askon suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Kaupungilta tai vastaavalta saatu maksusitoumus voidaan lähettää liitteenä tai selvityksenä laskun tarkastusta varten.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan aktiivinen.

Tarjousta säilytetään viikko sen voimassaolon päättymisen jälkeen, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot ovat kirjanpitoaineistoa, ja niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta kuluvan tilikauden päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan aktiivinen tai kun suostumus markkinointiin on voimassa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ja tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain työntekijät, joiden työtehtäviin tämä nimenomaisesti kuuluu. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjätasojen ja henkilökohtaisten käyttöoikeuksien avulla ainoastaan henkilön työtehtävän tai käyttäjäroolin mukaisiin tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Tietojärjestelmien ja tietoliikenteeseen käytetyt laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmät on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tietoja luovutetaan tietosuoja-asetukseen ja henkilötietolakiin perustuen vain tunnistetuille asiakkaille heitä itseään koskevasta pyynnöstä tai viranomaiselle ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus mm.

 • tarkastaa tietonsa
 • saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuiksi
 • saada tietonsa poistetuksi, ellei laillinen syy tätä estä
 • vastustaa ja rajoittaa tietojensa käyttöä (esimerkiksi markkinointiin)
 • saada tietonsa haltuunsa sähköisesti luettavassa muodossa.

Tietosuojaa koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti asiakaspalvelulle käyttäen Askon verkkosivuilta löytyvää palautelomaketta.